حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

توییت ها

۱۴۰۰-۰۹-۰۵ سنجه‌ای از امام کاظم علیه السلام برای انتخاب در دو راهی حیرت
توییت ها

📝 #امام_موسی_کاظم علیه السلام در توصیه‌های خود به هشام بن حکم می‌فرماید: هرگاه دو مساله فرارویت قرار گرفت و تشخیص…