حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

نقد و نظر

۱۴۰۰-۰۶-۱۰ آیا نسبت دادن طهارت معنوی به غیر معصوم جایز است؟ آیا این مساله غلو در حق غیرمعصوم نیست؟
نقد و نظر

متن زیر اشکالی است که از طرف شخصی در فضای مجازی درباره زیارت نامه امام خمینی (ره) مطرح شده است….

۱۴۰۰-۰۶-۰۷ نوآوری در فرهنگ سازی دینی بدعت نیست… هیچ کدام از فضائل بیان شده در زیارت امام خمینی(ره) غلو نیست…
نقد و نظر

  هیچ کدام از فضائل بیان شده در زیارت امام خمینی(ره) غلو نیست… ✅نوآوری در فرهنگ سازی دینی بدعت نیست……