حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی
حمیدرضا غریب رضا
صفحه شخصی

آخرین نوشته ها

باور دینی، ژن، و فیزیک کوانتوم

باور دینی، ژن، و فیزیک کوانتوم

نویسندگان

  • صفیه صوفیان : استادیار، دکترای تخصصی بیوفیزیک، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، اراک
  • معصومه صوفیان: دانشیار، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، گروه بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده
هدف از این مقاله معرفی مکانیسم هایی مولکولی است که بیولوژی بدن را به واسطة اعتقادات و ایمان تحت تأثیر قرار می دهد. تجربیات دانشمندان بیولوژی مولکولی در بررسی فرایندهایی که در آن سلول ها اطلاعات را دریافت می کنند، نشان داده است که سلول ها، از طریق پروتئین‌های موجود در غشای سلولی، سیگنال‌های خارجی نشئت‌گرفته از باورهای دینی را به صورت میدان های الکترومغناطیسی دریافت می‌کنند و باعث تغییر در بیان ژن‌ها و درنتیجه کنترل بیولوژی بدن می شوند. این نتایج با تفکر قبلی، که بر آن بود ژن‌ها رفتار را کنترل می کنند، متفاوت است. نیایش، دعا، و نماز به‌مثابة میدان های انرژی می‌توانند بیان ژن و فیزیولوژی سلول را تحت تأثیر قرار دهند. عقیده بر این است که همانند تأثیری که تئوری کوانتوم در فیزیک داشته است بیولوژی ایمان، که از آن با عنوان زیست‌شناسی جدید نام برده می شود، می تواند تأثیر بسیار مهمی در پارادایم علمی داشته باشد. آخرین تحقیقات، در زمینة بیولوژی سلولی و فیزیک کوانتوم، به پیشرفت مهمی در توضیح علمی برای اثربخشی باور دینی در درمان بیماری ها منجر شده است.

پیوند دریافت متن کامل مقاله (پی دی اف)

منبع: مجله پژوهش‌های علم و دین

یک دیدگاه بنویسید